وحی و فرهنگ عصر نزول
42 بازدید
محل نشر: علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1380 - شماره 40 »28 صفحه - از 113 تا 14
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقارن با پیشرفت‏های شگرف آدمیان در شاخه‏های گوناگون علوم، حوزه الهیات نیز به گونه‏ای چشمگیر متحول و با مسائل و مباحث جدیدی مواجه شده است.بخشی از مباحث و مسائل جدید در این حوزه به<<وحیو کیفیت نزول، دریافت و ابلاغ آن مربوط می‏باشد. بحث از تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری وحی از فرهنگ عصر نزول، از جمله همین مسائل است که نگارنده در مقاله حاضر به طرح آن پرداخته است.در آغاز زمینه شکل‏گیری سئوال اصلی این بحث در اذهان بررسی گردیده است و پس از آن به ذکر سئوال و بیان دو رویکرد متفاوت در قبال آن پرداخته شده است.رویکرد اثباتی به موضوع محل بحث که به تأثیرپذیری وحی از فرهنگ عصر نزول نظر دارد، رویکردی است که با بسیاری از اندیشه‏های دینی درباره وحی قرآنی ناسازگار است.به همین سبب نگارنده تلاش کرده است ابتدا این دیدگاه را با تفصیل بیشتری بیان و سپس به نقادی منصفانه آن بپردازد.نتیجه نهایی این نوشتار به تثبیت رویکرد دیگر در موضوع (*)عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه الزهرا(س) بحث، که به نفی جدی هرگونه تأثیرپذیری وحی از فرهنگ عصر نزول نظر دارد، منتهی می‏شود.
آدرس اینترنتی