سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان 
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه الزهرا(س) 
مسئول نهاد  
1377/07/01 
1382/03/31 
علمی اجرائی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  
مدیر پژوهشی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
حوزه دانشجویی شهید بهشتی  
مدیر 
1377/07/01 
1381/03/31 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه اصفهان  
مدرس 
1373/07/01 
 
الهیات و معارف اسلامی  
تدریس 
دانشگاه الزهراء  
مدرس 
 
 
-----